Oferta

Księgowość

W ramach kompleksowego prowadzenia księgowości proponujemy obsługę w następującym zakresie:

 • Prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów,
 • Prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych,
 • Kontrola formalna i rachunkowa dokumentów,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządzanie bieżących planów amortyzacji,
 • Ustalanie wysokości kwot miesięcznych/kwartalnych zaliczek na należności podatkowe w podatku PIT,
 • Prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT,
 • Sporządzanie deklaracji na podatek VAT,
 • Przekazywanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych do właściwego Urzędu Skarbowego,
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych PIT,
 • Reprezentacja Klienta przed poszczególnymi urzędami,
 • Uczestnictwo w kontrolach podatkowych i ZUS,
 • Pomoc w rejestracji nowo powstałych podmiotów gospodarczych,


Usługi Kadrowo-Płacowe

Wyręczymy Państwa w obowiązkach związanych z naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji oraz kontaktami z urzędem skarbowym i ZUS poprzez:

 • Naliczanie wynagrodzeń (w tym rozliczenia zasiłków, zwolnień oraz urlopów) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Sporządzanie miesięcznych list płac zawierających wszystkie pozycje wynagrodzeń,
 • Kompleksową obsługę bieżącej sprawozdawczości ZUS i PFRON, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji ZUS wraz z ich elektroniczną wysyłką,
 • Przekazywanie informacji dotyczących comiesięcznych kwot zaliczek na podatek PIT-4 oraz wysokości składek należnych do ZUS,
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,
 • Przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników do ZUS,
 • Wystawianie zaświadczeń o dochodach dla pracowników,
 • Drukowanie raportów systemowych z programu PŁATNIK,
 • Sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach przez pracowników,
 • Przygotowywanie dokumentów dla organów kontrolujących (w przypadku kontroli ZUS lub Urzędu Skarbowego),
 • Wystawianie dokumentów kadrowych na życzenie pracodawcy,
 • Pomoc w założeniu kartotek pracowniczych, prowadzeniu i uzupełnianiu akt personalnych pracowników,
 • Pomoc w sporządzaniu umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • Pomoc w wystawianiu świadectw pracy,
 • Konsultacje w zakresie prowadzenia pozostałej dokumentacji kadrowej zgodnie z prawem pracy i z zasadami rozliczeń podatkowych,
 • Pomoc we współpracy z inspektorami BHP.

Dokumenty do naszego biura można dostarczać osobiście, pocztą lub przez osobę upoważnioną. Dokumenty po ich otrzymaniu są sprawdzane pod względem formalnym, a w razie uzasadnionych wątpliwości informujemy Klienta o ich ewentualnych brakach lub wadliwości natychmiast po stwierdzeniu takich uchybień prosząc o skuteczną reakcję.